Vi lever i ett samhälle där värdegrunder spelar en stor och viktig roll hur företag uppträder på marknaden . Det är även viktigt att medarbetare delar dessa värdegrunder och i det dagliga arbetet står för vad dessa .
Är det möjligt att förebygga och på ett bra sätt bygga upp en förståelse hur en organisation eller företagets medarbetare aktivt kan bygga upp en öppen och trygg verksamhet .
I en artikel presenterar
Psykologen Patrik Littorin sin syn på hur man kan göra detta

”Man kan inte dela upp människor i olika raser. Rent biologiskt finns det inga skillnader mellan oss människor. Vår genetiska sammansättning är gemensam och det är bara cirka 2 procent som skiljer oss från schimpansen när det gäller den genetiska sammansättningen. Vi människor har ett gemensamt ursprung och förflutet, vi är mer lika än olika. Ändå har vi så många fördomar mot varandra. Varför?

Modern forskning visar att fördomar till stor del har med vår personlighet att göra. Den som är fördomsfull mot en grupp människor är det också mot andra grupper. Den som har fördomar mot invandrare har det också mot tjocka människor, handikappade eller muslimer. Den fördomsfulle har till och med fördomar mot grupper som inte finns, till exempel Maotanier.

Naturligtvis påverkas fördomar också av grupptillhörighet, livserfarenhet och sociala normer. Men störst betydelse är individens personlighet. Fördomsfulla människor har helt enkelt mer negativa känslor mot andra grupper som inte liknar den egna. Sedan spelar det ingen roll om de är veganer eller köttätare, judar eller muslimer, invandrare eller svenskar, AIK:are eller Djurgårdare.

Men man kan mäta fördomsfullhet genom psykologiska test. Idag baseras alla moderna personlighetstest på den så kallade femfaktormodellen (”Big Five”) Det är numera ett vedertaget sätt att beskriva människan, att vi alla i grunden består av fem olika faktorer, oavsett kultur eller religion. Dessa är: utåtriktad läggning, öppenhet för erfarenheter, vänlighet, samvetsgrannhet och emotionell stabilitet. Genom att mäta vissa av dessa personlighetsdrag enligt en statistisk formel lyckas man också fånga individers fördomsfulla inställningar.

Fördomar handlar om att vissa människor tenderar att ogilla vissa andra, en viss generell negativitet. Men tidigare har forskarvärlden inte varit ense. En del har ansett att fördomar mest berott på individens personlighet, att personer med vissa personlighetsdrag är mer fördomsfulla. Andra har mer sett det utifrån socialpsykologiska aspekter, att det är grupptillhörighet, sociala normer och yttre sociala faktorer som skapar fördomar.

Men ny forskning har lyckats förena dessa två teorier. Tillsammans med professor Jim Sidanius, Harvard University, har professor Bo Ekehammar visat att vi människor ser på relationen till andra på helt olika sätt. En del av oss ser mänskliga relationer som jämlika, andra ser dem mer ur ett hierarkiskt perspektiv där en del är över- och andra underordnade. Bo Ekehammars forskargrupp har därefter kunnat visa hur starkt denna faktor är kopplad till fördomsfullhet. I vårt testbatteri kallar vi faktorn för Jämlikhetsorientering.

Genom att kombinera ett par av faktorerna i ”Big Five” med Jämlikhetsorientering får vi ett synnerligen effektivt mått på Fördomsfullhet. Troligen är vi först i världen med att mäta fördomar på detta sätt. Så för dig som vill undvika att rekrytera fördomsfulla människor, eller vill undvika negativa attityder på din arbetsplats, är därför vårt testbatteri mycket väl lämpat.”

För mer information kontakta mig
via stephan@spmu.se

Annonser