Begreppet ”marknadsföring” är ett gammalt och sedan ca 100 år känt koncept. Förmodligen har marknadsföring som intuitiv grundsyn funnits långt tidigare. Det torde vara ett hållbart antagande, att så länge det funnits en marknadsplats där produkter erbjudits till intresserade spekulanter, har även någon form av marknadsföring genomförts för att öka köparens intresse för ”just mitt erbjudande”.

Vi vet från studier och artiklar  publicerade 1910 i USA  ,att begreppet ”marknadsföring ” presenterades för första gången vid denna tidpunkt.

Det finns även ett klart tidssamband för övergången mellan den sk. säljarekonomin till köparekonomin. Denna övergång inträffade i Europa och USA efter andra världskrigets slut. Orsaken  var en mycket stort produktionsöverskott inom många marknadsområden.Detta innebar att  ”köparens marknad” etablerades.

I samband med denna utveckling inträdde ett behov från företag att förstå köparens köpbeteende . Därmed ökade behovet av beteendevetenskapliga förklaringar som förklarade hur köparen tog sina beslut.

Kombinationen av ökad förståelse av köparbeteenden, samt tillgänglig beteendevetenskaplig metodologi. skapade en ny era inom marknadsföringen.

1955 lanserades den första tesen om ”Word of Mouth” som begrepp inom marknadsföringen. Detta begrepp innebar att företagen blev  intresserade av att förstå betydelsen av ”kommunikation och konsument beteende”.
En tidpunkt  som dagens ”digitala marknadskonsulter” missat i sin marknadsföring där detta begrepp presenteras som nytt och spännande fenomen att sprida företagens produktinformation för att påverka köparnas beslutsprocess.

Att förstå köparens beteende har sedan tidigt 1950 tal varit ett grundläggande begrepp inom marknadsföring. Under årens lopp har samhällsutvecklingen påverkat formen och behoven av marknadsföringens utveckling . Något som historien visat och framtiden kommer att anpassa sig till.
När vi når fram till början av 1970 talet har även ”Industriell marknadsföring” blivit ett intressant begrepp inom den traditionella marknadsföringens utveckling. Vi kan därmed konstatera att B2B är sedan 40 år ett välkänt fenomen.

När vi kommer till början av 1990 talet och kliver in i 2000 talet har marknadsföringen fått ett ”nytt begrepp”, Tjänstemarknadsföring.
Det är inte bara kärnprodukten som lockar köparens intresse utan kombinationen av produkt och tjänster blir ny ett centralt begrepp.
En intressant utveckling från Svenskt perspektiv var etableringen av ”Metaprodukten” eller som den beskrivs i olika läroböcker ”Kärnprodukt och utvidgad produkt”.

2005 förändrades tekniken kring hur information sprids och blir tillgänglig för en mycket stor grupp av människor. Genom digitalisering och utökad kunskap hur den digitala tekniken kan utnyttjas i marknadsföringens tjänst.skapas nya möjligheter öppnats för många företag i kampen om kunden.

I boken ” Many – to – Many marketing” från 2004, beskriver författaren Evert Gummeson hur framtidens marknadsföring kommer att förändras. Begreppet CRM ” enkelt översatt till ”relationsmarknadsföring” fick ett stort genomslag främst inom ”företagens ledningsfunktioner” och etablerades snabbt inom konsultvärlden som helt nytt synsätt hur förhållandet mellan säljare och kund skulle skapas för att nå framgång.

Men den stora skillnaden är att i den traditionella synen på CRM är det endast förhållandet mellan ”säljaren och kunden” som uppmärksammas.

Det är av största vikt att dagens och morgondagens marknadsförare utvidgar sitt synsätt och lägger stor vikt vid att analysera och förstå den komplexa bilden som ett företag har av nätverk och relationer. Utan den vetskapen blir CRM ett trubbigt och slött verktyg som inte kan användas i dagens komplexa relationsförhållanden som präglar förhållandet mellan ”köpare och säljare”.

Vi kan därför konstatera att dagens marknadsföring består i att vara framgångsrik i att hantera och förstå hur företaget skall hantera mångfalden av relationer som påverkar köparens beteende och process vid val av produkt eller tjänst. Marknadsföring är mer än någonsin tidigare en form av dialog mellan företaget och dess intressenter. Men hur den dialogen bör byggas upp och underhållas skall behandlas i kommande avsnitt .

Annonser