Fördomar stryper företagets konkurrenskraft

Lämna en kommentar

Vi lever i ett samhälle där värdegrunder spelar en stor och viktig roll hur företag uppträder på marknaden . Det är även viktigt att medarbetare delar dessa värdegrunder och i det dagliga arbetet står för vad dessa .
Är det möjligt att förebygga och på ett bra sätt bygga upp en förståelse hur en organisation eller företagets medarbetare aktivt kan bygga upp en öppen och trygg verksamhet .
I en artikel presenterar
Psykologen Patrik Littorin sin syn på hur man kan göra detta

”Man kan inte dela upp människor i olika raser. Rent biologiskt finns det inga skillnader mellan oss människor. Vår genetiska sammansättning är gemensam och det är bara cirka 2 procent som skiljer oss från schimpansen när det gäller den genetiska sammansättningen. Vi människor har ett gemensamt ursprung och förflutet, vi är mer lika än olika. Ändå har vi så många fördomar mot varandra. Varför?

Modern forskning visar att fördomar till stor del har med vår personlighet att göra. Den som är fördomsfull mot en grupp människor är det också mot andra grupper. Den som har fördomar mot invandrare har det också mot tjocka människor, handikappade eller muslimer. Den fördomsfulle har till och med fördomar mot grupper som inte finns, till exempel Maotanier.

Naturligtvis påverkas fördomar också av grupptillhörighet, livserfarenhet och sociala normer. Men störst betydelse är individens personlighet. Fördomsfulla människor har helt enkelt mer negativa känslor mot andra grupper som inte liknar den egna. Sedan spelar det ingen roll om de är veganer eller köttätare, judar eller muslimer, invandrare eller svenskar, AIK:are eller Djurgårdare.

Men man kan mäta fördomsfullhet genom psykologiska test. Idag baseras alla moderna personlighetstest på den så kallade femfaktormodellen (”Big Five”) Det är numera ett vedertaget sätt att beskriva människan, att vi alla i grunden består av fem olika faktorer, oavsett kultur eller religion. Dessa är: utåtriktad läggning, öppenhet för erfarenheter, vänlighet, samvetsgrannhet och emotionell stabilitet. Genom att mäta vissa av dessa personlighetsdrag enligt en statistisk formel lyckas man också fånga individers fördomsfulla inställningar.

Fördomar handlar om att vissa människor tenderar att ogilla vissa andra, en viss generell negativitet. Men tidigare har forskarvärlden inte varit ense. En del har ansett att fördomar mest berott på individens personlighet, att personer med vissa personlighetsdrag är mer fördomsfulla. Andra har mer sett det utifrån socialpsykologiska aspekter, att det är grupptillhörighet, sociala normer och yttre sociala faktorer som skapar fördomar.

Men ny forskning har lyckats förena dessa två teorier. Tillsammans med professor Jim Sidanius, Harvard University, har professor Bo Ekehammar visat att vi människor ser på relationen till andra på helt olika sätt. En del av oss ser mänskliga relationer som jämlika, andra ser dem mer ur ett hierarkiskt perspektiv där en del är över- och andra underordnade. Bo Ekehammars forskargrupp har därefter kunnat visa hur starkt denna faktor är kopplad till fördomsfullhet. I vårt testbatteri kallar vi faktorn för Jämlikhetsorientering.

Genom att kombinera ett par av faktorerna i ”Big Five” med Jämlikhetsorientering får vi ett synnerligen effektivt mått på Fördomsfullhet. Troligen är vi först i världen med att mäta fördomar på detta sätt. Så för dig som vill undvika att rekrytera fördomsfulla människor, eller vill undvika negativa attityder på din arbetsplats, är därför vårt testbatteri mycket väl lämpat.”

För mer information kontakta mig
via stephan@spmu.se

Annonser

Öka din kunddialog – Bjud in till utveckling

Lämna en kommentar

Ökad konkurrens och likvärdiga produkter ökar behovet av effektiva och tillgängliga kommunikationsvägar.

År 2005 kommer för all framtid att vara det året när företag och organisationer ställdes inför en helt ny värld vad gäller tillgänglighet och krav på ökad närvaro i den digitala världen. Vi kan idag söka och hitta information om nästan allt via digitala informationskanaler. Mellan konsumenter byter man erfarenheter snabbare än företagen hinner möta de nya krav och förväntningar som informationsutbytet skapar. Vi ser även produkter som tenderar att vara mer och mer lika. Egenskaper och kvalitet på olika produkter närmar sig varandra och konsumenten blir allt mer pris och kvalitetsmedveten.

Företagen har kommit att bli mer beroende av konsumenternas välvilja än konsumenterna är i behov av ett speciellt företag eller produkt alternativ. Mot denna bakgrund måste företag se över sin marknadsföring och vilka kommunikationsvägar som blir effektiva kommunikationskanaler mellan sig och köparen.

Bild1

 

 

 

 

 

En väg att gå för att möta kundernas behov är att skapa intressanta och värdeskapande informations och utbildningserbjudande. För att visa hur en sådan produkt ser ut och kan användas har vi tagit fast på det stora intresset som finns inom många olika quiz applikationer.

Med hjälp av SPMU quiz får kunder och deltagare i olika kurser möjlighet att behålla och utveckla sin kompetens samtidigt som det sker under lättsamma och enkla former .

 

CRM – En filosofi eller bara kontroll?

Lämna en kommentar

I många år har företag i olika branscher arbetat med att kartlägga hur effektiva de är få ut sina produkter och tjänster på marknaden. Med olika system ,allmänt kallat CRM-system, har företag skapat en källa av kundinformation.
Denna information har sedan bearbetats för att utgöra grunden till framtida aktiviteter . Målsättningen är att öka försäljningen och göra företaget konkurrenskraftigt. Så långt är det inga konstigheter utan allt verkar kristallklart.

Men hur effektivt är dessa s.k CRM system ? Hur väl fungerar dessa som bas till förbättringar och utvärderingsinstrument i de företag där ”CRM-system” har implementeras ?
Många uppsatser i ämnet CRM har under åren presenterats och i vissa fall utvärderats . Men det verkar som om de flesta företag använder sina system som kontrollinstrument och kundregister i stället för strategisk och operativ omvärldsanalys.

För att ett företag skall kunna arbeta effektivt med system som leder till ökad effektivitet och ”merförsäljning ” måste de börja med att implementera CRM som strategi inte som kontrollinstrument .

Företagets bästa vän – WebbTv

Lämna en kommentar

Möten som ger effekt

Lämna en kommentar

Det har på senare tid blivit vanligare och mer accepterat att använda webbfilm som en del i företagens marknadsföring . Ett sådant exempel ser ni i filmen om ”Fokus på kundmöten leder till merförsäljning”

 

Det råder ingen tvekan om att företag i dag kan spara mycket pengar och samtidigt utbilda och informera om sina produkter eller verksamheter till kunder och egen personal med en kostnadseffektivitet som inte var möjlig för bara några år sedan.

Komplettera och se möjligheter i morgondagens marknadsföring som sker både lokalt och globalt med via social media såväl som traditionella kanaler .

Webbfilm är och kommer att förbli ett smart sätt att sprida och dela information i framtiden.

 

Utveckla ditt företag med kundservice

Lämna en kommentar

2005 till 2013 Åren som förändrade ”världen”

När webb 2.0 blev tillgänglig 2005 skapades nya och spännande tillfällen att sprida och dela information. Företag och enskilda individer fick tillgång till verktyg som öppnade dörrar för kreativa lösningar. Trots att det snart förflutit 8 år sedan dessa dörrar öppnades har många företag fortfarande inte utnyttjat denna möjlighet och dess fulla potential.

Men som alla stora förändringar tar det betydligt längre tid att förändra och tänka i nya banor än vad man tror att det skall göra.   Idag finns det flera intressanta aktörer som utvecklat sin marknadskommunikation på ett mycket intressant sätt. Främst är det deras insikt att komma nära sina kunder. Med hjälp av de interaktiva möjligheterna som Facebook, Youtube, Bloggar, Instagram mm erbjuder har helt nya relationer skapats.

I spåren på de sociala media kanalerna har även kundernas  /  konsumenternas krav på tillgänglighet och service ökat markant. Vi ser dagligen hur dialoger mellan företag och kunder uppstår och försvinner. Den ständiga strömmen av synpunkter och erfarenheter sprids med en snabbhet som var otänkbar för 8 -10 år sedan.

Nu kommer nästa fas – Kundservice som USP

Vi står därför inför nästa fas i relationsutvecklingen mellan företage och dess kunder. Inom snar framtid, vi är redan där säger många, kommer kundernas krav på service och djupare relationer bli en viktig konkurrensfaktor och skillnad mellan de framgångsrika företagen och de som ställer sig frågan ” vad hände nu med vår kundstock” som försvann.

SPMU fortsätter att utvecklas

Jag har självklart tagit till mig detta i min verksamhet och utvecklar ständigt mina produkter för att möta de nya kraven på intressanta och utvecklande föreläsningar. Med hjälp av SPMU respons har jag tagit mina föreläsningar och utbildningar till en ny dimension. Effekterna har inte låtit vänta på sig. Samtliga föreläsningar får mycket höga utvärderingar. Det är inte att vara skrytsam. Det är bekräftat via de kundutvärderingar som genomför efter varje genomförd föreläsning.

Kundanpassning för fortsatt konkurrenskraft

För att möta det kommande behovet av flexibla lösningar av seminarier och föredrag när personalen inte kan lämna sitt kontor eller av andra skäl inte kan samlas på en konferens för gemensam utbildning. Producerar jag föreläsningar som kan ”laddas” ner och på så sätt bli tillgängliga för företagens medarbetare när de har tid att själva ta in den aktuella utbildningen.

Kundfokus och Service leder till merförsäljning

Vi kommer att inom kort se en ny form av Webb Tv där företag ger sina kunder bra och kostnadseffektiv information och utbildning och där skapa en bättre och effektivare kommunikation med sina kunder.

Relationsmarknadsföring – Bygga bestående kundrelationer

Lämna en kommentar

Begreppet ”marknadsföring” är ett gammalt och sedan ca 100 år känt koncept. Förmodligen har marknadsföring som intuitiv grundsyn funnits långt tidigare. Det torde vara ett hållbart antagande, att så länge det funnits en marknadsplats där produkter erbjudits till intresserade spekulanter, har även någon form av marknadsföring genomförts för att öka köparens intresse för ”just mitt erbjudande”.

Vi vet från studier och artiklar  publicerade 1910 i USA  ,att begreppet ”marknadsföring ” presenterades för första gången vid denna tidpunkt.

Det finns även ett klart tidssamband för övergången mellan den sk. säljarekonomin till köparekonomin. Denna övergång inträffade i Europa och USA efter andra världskrigets slut. Orsaken  var en mycket stort produktionsöverskott inom många marknadsområden.Detta innebar att  ”köparens marknad” etablerades.

I samband med denna utveckling inträdde ett behov från företag att förstå köparens köpbeteende . Därmed ökade behovet av beteendevetenskapliga förklaringar som förklarade hur köparen tog sina beslut.

Kombinationen av ökad förståelse av köparbeteenden, samt tillgänglig beteendevetenskaplig metodologi. skapade en ny era inom marknadsföringen.

1955 lanserades den första tesen om ”Word of Mouth” som begrepp inom marknadsföringen. Detta begrepp innebar att företagen blev  intresserade av att förstå betydelsen av ”kommunikation och konsument beteende”.
En tidpunkt  som dagens ”digitala marknadskonsulter” missat i sin marknadsföring där detta begrepp presenteras som nytt och spännande fenomen att sprida företagens produktinformation för att påverka köparnas beslutsprocess.

Att förstå köparens beteende har sedan tidigt 1950 tal varit ett grundläggande begrepp inom marknadsföring. Under årens lopp har samhällsutvecklingen påverkat formen och behoven av marknadsföringens utveckling . Något som historien visat och framtiden kommer att anpassa sig till.
När vi når fram till början av 1970 talet har även ”Industriell marknadsföring” blivit ett intressant begrepp inom den traditionella marknadsföringens utveckling. Vi kan därmed konstatera att B2B är sedan 40 år ett välkänt fenomen.

När vi kommer till början av 1990 talet och kliver in i 2000 talet har marknadsföringen fått ett ”nytt begrepp”, Tjänstemarknadsföring.
Det är inte bara kärnprodukten som lockar köparens intresse utan kombinationen av produkt och tjänster blir ny ett centralt begrepp.
En intressant utveckling från Svenskt perspektiv var etableringen av ”Metaprodukten” eller som den beskrivs i olika läroböcker ”Kärnprodukt och utvidgad produkt”.

2005 förändrades tekniken kring hur information sprids och blir tillgänglig för en mycket stor grupp av människor. Genom digitalisering och utökad kunskap hur den digitala tekniken kan utnyttjas i marknadsföringens tjänst.skapas nya möjligheter öppnats för många företag i kampen om kunden.

I boken ” Many – to – Many marketing” från 2004, beskriver författaren Evert Gummeson hur framtidens marknadsföring kommer att förändras. Begreppet CRM ” enkelt översatt till ”relationsmarknadsföring” fick ett stort genomslag främst inom ”företagens ledningsfunktioner” och etablerades snabbt inom konsultvärlden som helt nytt synsätt hur förhållandet mellan säljare och kund skulle skapas för att nå framgång.

Men den stora skillnaden är att i den traditionella synen på CRM är det endast förhållandet mellan ”säljaren och kunden” som uppmärksammas.

Det är av största vikt att dagens och morgondagens marknadsförare utvidgar sitt synsätt och lägger stor vikt vid att analysera och förstå den komplexa bilden som ett företag har av nätverk och relationer. Utan den vetskapen blir CRM ett trubbigt och slött verktyg som inte kan användas i dagens komplexa relationsförhållanden som präglar förhållandet mellan ”köpare och säljare”.

Vi kan därför konstatera att dagens marknadsföring består i att vara framgångsrik i att hantera och förstå hur företaget skall hantera mångfalden av relationer som påverkar köparens beteende och process vid val av produkt eller tjänst. Marknadsföring är mer än någonsin tidigare en form av dialog mellan företaget och dess intressenter. Men hur den dialogen bör byggas upp och underhållas skall behandlas i kommande avsnitt .

Older Entries